Club profile

  • Intellectual Industries

  • ELO: 1500

    Tan Wei Peng
    Chye Kelden
    Shaun Teo Chee Kwang


  • Coach : Ryan Goh
  • Ngee Ann Polytechnic